Życzenia świąteczne

Regulamin

Regulamin apteki internetowej Apteka Zdrowie

www.apteka-zdrowie.eu

 I. Sprzedający, Zamawiający i dane osobowe

II. Oferta

III. Zamówienia

IV. Dostawa i płatności

V. Reklamacje i zwroty

VI. Postanowienia końcowe


 1. I.Sprzedający, Zamawiający i dane osobowe


 1. Apteka internetowa Apteka Zdrowie (dalej: „Apteka internetowa”) jest prowadzona pod adresem www.apteka-zdrowie.eu przez spółkę MMS PROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na ul. Osiedle Piastów 40, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000384631, NIP: 678 002 50 41, kapitał zakładowy w wysokości 500.000 zł, REGON: 351000749; telefon : 12 384 84 51; e-mail: kontakt@apteka-zdrowie.eu.

 2. MMS PROGRESS Sp. z o.o. prowadzi aptekę ogólnodostępną pod nazwą „Apteka Zdrowie” (adres: os. 2 Pułku Lotniczego Pawilon 1/3, 31-867 Kraków), na podstawie zezwolenia nr FAKR-I.8520.1.118.2012 wydanego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego i ponosi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie odpowiedzialność za prowadzenie Apteki Internetowej i realizację zamówień złożonych w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

 3. Administratorem danych osobowych uzyskanych w procesie rejestracji dla celów prowadzenia sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem Apteki internetowej jest firma MMS PROGRESS Sp. z o.o.

 4. Dane osobowe, o których mowa w punkcie 3 powyżej podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 5. Osoba wypełniająca formularz zamówienia, o którym mowa w punkcie 19 poniżej (dalej: „Zamawiający”) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wpisanych do tego formularza w celach związanych z poprawną realizacją i rozliczeniem złożonego zamówienia oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez administratora danych wymagań przewidzianych prawem w związku z prowadzeniem sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych.

 6. Wszystkie dane osobowe, o których mowa w punkcie 19 poniżej są poufne i nie będą ujawnione osobom trzecim, z zastrzeżeniem punktu 7 poniżej.

 7. Jeśli klient wyraził uprzednio zgodę na przesyłania newslettera, MMS PROGRESS Sp. z o.o. lub podmiot działający na jego zlecenie może używać danych osobowych, o których mowa w punkcie 19 poniżej w tym celu.

 8. Zamawiający po zalogowaniu do serwisu ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, poprawy bądź usunięcia. Jednocześnie podanie przez Zamawiającego danych określonych w punkcie 19 jest warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia – zgodnie z par. 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza.


 1. II. Oferta


 1. MMS PROGRESS Sp. z o. o., zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (dalej: „Prawo farmaceutyczne”) prowadzi za pośrednictwem strony internetowej www.apteka-zdrowie.eu sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych dostępnych bez przepisu lekarza (OTC), jak również suplementów diety, kosmetyków i wyrobów medycznych.

 2. Wszystkie produkty oferowane przez www.apteka-zdrowie.eu zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadają oryginalne oznaczenie producenta lub importera, znaki zgodności wymagane odpowiednimi przepisami oraz zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.

 3. Produkty oferowane za pośrednictwem Apteki Internetowej są prezentowane w postaci skróconego opisu oraz cennika wymaganego przepisami prawa dotyczącymi sprzedaży wysyłkowej.

 4. Opisy produktów znajdujących się na stronie internetowej www.apteka-zdrowie.eu oraz inne treści zawarte w serwisie służą jedynie celom informacyjnym i nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady medyczne, w szczególności nie mogą one zastępować specjalistycznych badań diagnostycznych ani doradztwa lekarskiego. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 5. MMS PROGRESS Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z przeznaczeniem użycie zakupionego produktu, ani za błędną interpretację treści ulotek dołączonych do opakowań.

 6. Ceny oferowanych produktów podane są w złotych polskich i są cenami jednostkowymi brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują opłaty za dostawę, która zostanie doliczona do wartości zakupionego towaru. Całkowity koszt zamówienia obejmuję cenę produktu oraz opłatę za dostawę (dalej: „Całkowity koszt zamówienia”).

 7. Oferta handlowa zamieszczona na stronie Apteki internetowej wraz z cennikiem obowiązuje do czasu jej odwołania przez MMS PROGRESS Sp. z o. o.

 8. MMS PROGRESS Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany ceny lub dostępności produktów, np. w przypadku zmian cen i dostępności w hurtowniach farmaceutycznych lub w innych przypadkach. 1. III. Zamówienia


 1. Apteka internetowa przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.apteka-zdrowie.eu przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z zastrzeżeniem przerw technicznych związanych z konserwacją strony lub z innych przyczyn technicznych lub z przyczyny leżących po stronie dostawcy usług internetowych.

 2. Zamówienia złożone:

 • w dni powszednie po godzinie 15:00,

 • w soboty, niedziele i święta

- ich realizacja zostanie rozpoczęta w następnym dniu roboczym.

 1. W celu złożenia zamówienia Zamawiający zobowiązany jest wypełnić i wysłać prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia zamieszczony na stronie www.apteka-zdrowie.eu, zawierający dane zamawiającego niezbędne do przesłania produktów, w szczególności:

 • imię i nazwisko lub nazwę,

 • pełny adres zamieszkania,

 • adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

 1. Zamawiający przy wypełnianiu formularza zamówienia obowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Zamówienie zostanie rozliczone według cen podanych na stronie internetowej www.apteka-zdrowie.eu w momencie składania zamówienia.

 2. Zamawiający zostanie poinformowany o przyjęciu jego zamówienia do realizacji w drodze wiadomości zwrotnej wysłanej na adres e-mail podany w formularzu zmówienia.

 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest:

 • w przypadku płatności przelewem - wpłynięcie Całkowitego kosztu zamówienia na konto MMS PROGRESS Sp. z o. o wskazane w e-mailu zwrotnym, o którym mowa w punkcie 21 powyżej; Zamawiający, który nie wpłacił Całkowitego kosztu zamówienia otrzyma wiadomość na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia z przypomnieniem o konieczności dokonania zapłaty (chyba że zamówienie zostało anulowane); jeżeli Całkowity koszt zamówienia nie zostanie uiszczony w terminie 7 dni roboczych od dnia wysłania wiadomości z przypomnieniem, zamówienie zostanie anulowane;

 • w przypadku płatności za pobraniem - potwierdzenie przez Aptekę Internetową dokonane e-mailem z informacją o przyjęciu zamówienia.

 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia jest dodawany paragon fiskalny lub na życzenie faktura VAT (w takim przypadku Zamawiający zgłosi żądanie wystawienia faktury w formularzu zamówienia). Jeśli Zamawiający żąda wystawienia faktury VAT i żądania tego zgłosił przy wypełnianiu formularza zamówienia, żądanie takie może zostać złożone w terminie 7 dni od daty wydania produktu (telefonicznie lub na adres e-mail). Koszt doręczenia faktury VAT wystawionej później niż realizacja zamówienia ponosi Zamawiający.

 2. MMS PROGRESS Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

 • zamieszczenie w formularzu zamówienia niekompletnych lub błędnych danych;

 • niemożności zrealizowania zamówienia wynikającej z winy osób trzecich;

 • wycofania lub wstrzymania w obrocie zamawianego produktu decyzją Głównego lub Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, organu Inspekcji Sanitarnej lub innego właściwego organu administracji publicznej, jak również decyzją wytwórcy lub dystrybutora; obejmuje to również wszelkie inne przypadki, w których sprzedaż zamówionego produktu byłaby prawnie niedopuszczalna;

 • nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego;

 • gdy z powodu innych okoliczności realizacja zamówienia byłaby niemożliwa lub istotnie utrudniona.

 1. W przypadku odmowy realizacji zamówienia przez MMS PROGRESS Sp. z o. o. wszelkie wpłacone przez Zamawiającego należności zostaną zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od dnia odmowy realizacji zamówienia na konto wskazane przez Zamawiającego.

 2. W przypadku niezrealizowania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (np. w sytuacji podania błędnego adresu lub nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia), MMS PROGRESS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo obciążenia Zamawiającego kosztami dostawy produktu, a w przypadku produktów, których sprzedaż po nieudanej próbie ich dostarczenia jest niemożliwa, również dodatkowymi kosztami równymi wartości tych produktów.

 3. Zamawiający ma prawo do anulowania zamówienia bez podania przyczyny, jeśli jeszcze nie doszło do realizacji zamówienia:

 • telefonicznie pod numerem telefonu 12 384 84 51, w godzinach pracy biura (od poniedziałku do soboty od 8.00 do 15.00), lub

 • drogą mailową na adres wskazany na stronie www.apteka-zdrowie.eu. 1. IV. Dostawa i płatności


 1. Zamawiający ma prawo do wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności, zgodnie z opcjami wskazanymi w formularzu zamówienia. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że zmiana wybranego sposobu dostawy lub formy płatności może nie być możliwa na etapie realizacji zamówienia.

 2. MMS PROGRESS Sp. z o.o. akceptuje następujące formy płatności za realizację zamówienia:

 • przedpłata przelewem na rachunek bankowy wskazany w e-mailu zwrotnym, o którym mowa w punkcie 21 powyżej, z podaniem numeru zamówienia w tytule przelewu (przedpłata z rachunku bankowego lub na poczcie),

 • przedpłata on-line kartą kredytową z podaniem numeru zamówienia za pośrednictwem serwisu Płatności.pl,

 • gotówka przy odbiorze zamówienia dostarczonego przez kuriera lub Pocztę Polską (za pobraniem),

 • gotówka przy odbiorze osobistym zamówienia w jednej z Aptek Zdrowie.

 1. Zamówiony produkt wysyłany jest do Zamawiającego po odnotowaniu wpłaty na rachunek bankowy MMS PROGRESS Sp. z o.o. wskazany w e-mailu zwrotnym, o którym mowa w punkcie 21 powyżej, a w przypadku wybrania przesyłki za pobraniem w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po złożeniu zamówienia.

 2. Odbiór osobisty możliwy jest w aptece stacjonarnej po odnotowaniu wpłaty na rachunek bankowy MMS PROGRESS Sp. z o.o. wskazany w e-mailu zwrotnym, o którym mowa w punkcie 21 powyżej (gdy jako formę płatności wybrano przedpłatę) lub gotówką w wybranej Aptece Zdrowie (gdy jako formę płatności wybrano gotówką). Informację o realizacji Zamówienia, terminie i miejscu odbioru Zamawiający otrzyma na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia.

 3. Po otrzymaniu komunikatu o realizacji Zamówienia, możliwy jest jego odbiór w następujących aptekach stacjonarnych (przy wyborze odbioru w jednej z Aptek Zdrowie):


w Krakowie:

Adres

Telefon

Godziny otwarcia apteki

os. II Pułku Lotniczego 1/3

12 422 07 42

Pon - Pt 8.00 – 21.00

Sob - Ndz 8.00 – 15.00

os. Handlowe 8

12 685 54 65

Pon - Pt 7.30 – 20.30

Sob 8.00 – 15.00

os. Hutnicze 3

12 680 51 15

Pon – Nd 8.00 – 21.00

os. Na skarpie 20

12 384 84 10

Pon - Pt 8.00 – 20.00

Sob - Ndz 8.00 – 15.00

os. Na Stoku 1 F

12 444 76 72

Pon - Pt 8.00 – 20.00

Sob 8.00 – 14.00

os. Na Wzgórzach 31
12 384 82 49

Pon - Pt 8.00 – 20.00

Sob 8.00 – 15.00

os. Piastów 40

12 647 51 20

Pon – Pt 7.30 – 20.00

Sob 8.00 – 14.00

os. Urocze 1

12 425 85 23

Pon - Pt 8.00 – 21.00

Sob 8.00 – 14.00

os. Złotej Jesieni 3

12 648 26 16

Pon - Pt 7.30 – 20.00

Sob 8.00 – 14.00


w Michałowicach:

Adres

Telefon

Godziny otwarcia apteki

ul. Krakowska 209 – OSP Michałowice

12 388 70 55

Pon - Pt 8.00 – 19.00

Sob 8.00 – 15.00


w Myślenicach:

Adres

Telefon

Godziny otwarcia apteki

ul. Słoneczna 2 d – Galeria Dekada

12 274 98 89

Pon – Nd 8.00 – 21.00


w Zabierzowie:

Adres

Telefon

Godziny otwarcia apteki

ul. Krakowska 232 – market Biedronka

12 397 22 38

Pon - Sob 8.00 – 21.00

Nd 9.00 – 20.00


 1. Przy odbiorze zamówienia konieczne jest posiadanie wydruku z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz jego numerem; a w przypadku wybrania przedpłaty jako formy płatności – również wydruk dowodu zapłaty Całkowitego kosztu zamówienia.

 2. Koszt realizacji zamówienia ponosi Zamawiający, z zastrzeżeniem punktu 35.

 3. Realizacja zamówienia na kwotę powyżej 250zł odbywa się na koszt MMS PROGRESS Sp. z o.o. w przypadku płatności w formie przedpłaty.

 4. Koszt dostawy zamówienia uzależniony jest od wartości zamówienia, sposobu dostawy przesyłki i formy płatności:


 Wartość zamówienia
 Spedytor Koszt przesyłki
 0-50 zł
Poczta Polska
Kurier DPD
11,90 zł
15,90 zł
 50-100 zł
 Poczta Polska
Kurier DPD
 10,90 zł
 100-250 zł
 Poczta Polska
Kurier DPD
 8,90 zł
 powyżej 250 zł
  Poczta Polska
Kurier DPD
 Przesyłka darmowa! Uwaga! - bez względu na wartość zamówienia
 dopłata za pobranie
 3 zł

 1. Apteka Zdrowie realizuje zamówienia tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 1. V. Reklamacje i zwroty


 1. Przy odbiorze zamówionego produktu Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia czy zamówione produkty zostały mu prawidłowo, czyli zgodnie ze złożonym zamówieniem, wydane oraz czy nie zostały uszkodzone, pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji przez MMS PROGRESS Sp. z o.o. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający może odmówić przyjęcia przesyłki i odstąpić od umowy wypełniając formularz reklamacyjny w obecności kuriera (przy dostawie za pośrednictwem kuriera) lub w obecności pracownika Apteki Zdrowie (przy odbiorze osobistym).

 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i zwrotu zamówionych produktów w terminie 10 dni od dnia ich dostawy bez ponoszenia dodatkowych kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu produktu. W takim przypadku Zamawiający obowiązany jest złożyć w podanym terminie pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (na adres wskazany w punkcie 1 niniejszego Regulaminu) – Strony ustalą sposób zwrotu produktu i zwrotu kwoty wpłaconej przez Zamawiającego. Po upływie wskazanego terminu, zwrot zamówionego produktu jest możliwy wyłącznie w przypadkach, w których jest on wadliwy lub niezgodny z zamówieniem (a wady nie mogły być stwierdzone przy odbiorze produktu).

 3. W celu dokonania zwrotu wadliwego produktu należy wcześniej wysłać wiadomość z informacją o planowanym zwrocie na adres kontakt@apteka-zdrowie.eu lub skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 12 384 84 51. Zamawiający obowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie (reklamację) zawierające opis wad produktu lub innych niezgodności z zamówieniem.

 4. Zwrot wadliwych produktów możliwy jest tylko wraz z oryginalnym opakowaniem i całą dokumentacją, która dołączona była do opakowania.

 5. Do zwracanego produktu należy dołączyć paragon fiskalny lub fakturę VAT jako dowód zakupu.

 6. Reklamacja może zostać rozpatrzona wyłącznie w przypadku dostarczenia – pisemnej reklamacji, wadliwego produktu oraz dowodu zakupu.

 7. W przypadku uznania reklamacji – Zamawiającemu przysługuje, według jego wyboru – zwrot kwoty wpłaconej MMS Progress Sp. z o.o. lub żądanie ponownego dostarczenia niewadliwego produktu (o ile produkt ten nadal znajduje się w ofercie Apteki Internetowej).

 8. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia wpływu kompletnej reklamacji do MMS Progress Sp. z o.o. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, MMS Progress Sp. z o.o. dostarczy produkt wolny od wad lub zwróci wpłaconą przez Zamawiającego kwotę w terminie [5 dni od zakończenia postępowania reklamacyjnego.

 9. Zamawiający zostanie poinformowany o wynikach reklamacji drogą mailową lub telefonicznie na, odpowiednio, adres lub numer telefonu wskazany w formularzu zamówienia.

 10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, MMS PROGRESS Sp. zo.o pokrywa koszty ponownej wysyłki produktów objętych zamówieniem do Zamawiającego.


 1. VI. Postanowienia końcowe


 1. MMS PROGRESS Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie zamówień, które było skutkiem działania osób trzecich.

 2. Na stronie Apteki internetowej istnieje możliwość wyrażenia przez Zamawiającego zgody na otrzymywanie newslettera.

 3. Szata graficzna, układ oraz wszelkie elementy graficzne i treściowe składające się na stronę internetową www.apteka-zdrowie.eu są objęta ochroną praw autorskich i ich używanie bez uprzedniej pisemnej zgody MMS Progress Sp. z o.o. jest zabronione.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy - Prawo farmaceutyczne.

 5. Dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów właściwy jest sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania Zamawiającego.

Kategorie

Dodaj stronę do ulubionych

Nasze apteki

Zamów i odbierz osobiście!

os. II Pułku Lotniczego 1/3
os. Handlowe 8
os. Hutnicze 3
os. Na Skarpie 20
os. Na Stoku 1 F
os. Na Wzgórzach 31
os. Piastów 40
os. Urocze 1
os. Złotej Jesieni 3

Apteka Michałowice
ul. Krakowska 209

Apteka Myślenice
ul. Słoneczna 2 D

Apteka Zabierzów
ul. Krakowska 232

Masz pytanie?

Zapytaj naszego
farmaceutę!

Zadaj pytanie
Rzetelna firma
+48 12 384 84 51