Regulamin

REGULAMIN APTEKI INTERNETOWEJ WWW.APTEKA-ZDROWIE.EU

Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień składanych poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.apteka-zdrowie.eu

I. DEFINICJE:

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Sprzedający – MMS Progress Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-624) na os. Piastów 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000384631, NIP: 678-002-50-41, REGON 351000749, tel. kontaktowy: +48 12 384 84 51, od pon. do pt. w godzinach 8.00-15.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, email: kontakt@apteka-zdrowie.eu; Sprzedający posiada zezwolenie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie na prowadzenie apteki, numer zezwolenia: FAKR-I.8520.1.118.2012, skan zezwolenia znajduje się na stronie www Apteki internetowej w zakładce O NAS;
 • Apteka internetowa – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem URL: www.apteka-zdrowie.eu;
 • Miejsce odbioru – ogólnodostępna apteka stacjonarna zlokalizowana pod adresem: os. 2 Pułku Lotniczego 1/3, Kraków, w której możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia, po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sprzedającym;
 • Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia poprzez stronę www Apteki internetowej;
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony www Apteki internetowej;
 • Towar lub Towary – oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej witaminy, artykuły higieniczne, suplementy diety, kosmetyki i inne produkty oferowane przez Sprzedającego na stronie www Apteki internetowej;
 • Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o danym Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego;
 • Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.), zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym, z wykorzystaniem strony www Apteki internetowej;
 • Konto Zamawiającego - narzędzie dostępne w systemie informatycznym Apteki internetowej po wprowadzeniu adresu e-mail i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Apteki internetowej etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, zmianę Hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.; 
 • Login - indywidualne oznaczenie Użytkownika będące adresem mailowym Użytkownika, wskazywane przez niego podczas rejestracji na stronie www Apteki internetowej, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;
 • Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22 (1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.);
 • Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);
 • Regulamin – niniejszy regulamin Apteki internetowej.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane przez stronę www Apteki internetowej i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do zakończenia promocji lub wyprzedaży.
 3. Sprzedający poprzez stronę www Apteki internetowej nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej leków na receptę, ani nie prowadzi sprzedaży hurtowej Towarów.
 4. Apteka internetowa oferuje Towary oryginalne, fabrycznie nowe oraz pochodzące z legalnego źródła i legalnie wprowadzone na rynek polski, wolne od wad fizycznych i prawnych. Towary te posiadają długą datę ważności, są odpowiednio przechowywane oraz przygotowane do wysyłki w bezpieczny sposób.
 5. Informacje podane w opisach Towarów na stronie www Apteki internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i identyfikacyjny, służą wyłącznie celom poglądowym i nie stanowią reklamy w rozumieniu art. 52 i n. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008, Nr 45, Poz. 271 z późn. zm.). Informacje publikowane na stronie www Apteki internetowej nie stanowią także porad o charakterze medycznym. Treści tam zawarte nie mogą być traktowane jako specjalistyczne informacje i porady medyczne lub farmaceutyczne, ani jako forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia, nie zastępują badań lekarskich, ani konsultacji z lekarzem. Przed użyciem danego Towaru Zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do Towaru zawierającej przeciwwskazania, informacje dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź też skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu.
 6. Opakowania Towarów prezentowane na stronie www Apteki internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie www Apteki internetowej.
 7. Wszystkie użyte na stronie www Apteki internetowej nazwy Towarów, marek handlowych, znaków graficznych są własnością firm farmaceutycznych.
 8. Informacje podane na stronie www Apteki internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.). Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiającego.    
 9. Wszystkie podane na stronie www Apteki internetowej Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 10. Zabronione jest wykorzystywanie Apteki internetowej lub strony www.apteka-zdrowie.eu przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywania strony www Apteki internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.
 11. Korzystanie z Apteki internetowej jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem: 
  1. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;  
  2. dostęp do Internetu; 
  3. przeglądarka internetowa np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome; 
  4. aktywne konto e-mail.
 12. Apteka Internetowa zapewnia Użytkownikom możliwość kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu: + 48 12 384 84 51. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy jest także mailowo lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www Apteki internetowej. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Apteki internetowej w zakładce KONTAKT.

III. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Aptece internetowej, w szczególności z wykorzystaniem Konta Zamawiającego, a także na udostępnieniu usługi newslettera oraz udostępnieniu usługi „Zapytaj o Produkt”, usługi „Powiadom znajomego”, „Powiadom o zmianie ceny”. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.
 2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas rejestracji Konta Zamawiającego odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu Zamówienia lub wprowadzi swój adres e-mail w odpowiednie pole udostępnione przez Sprzedającego na stronie www Apteki internetowej. Po przesłaniu poprzez stronę www Apteki internetowej adresu e-mail Użytkownik otrzymuje, na ten wskazany przez siebie adres e-mail, wiadomość z linkiem aktywacyjnym i prośbą o potwierdzenie zapisania się na subskrypcję newslettera poprzez kliknięcie w przesłany link. Z chwilą potwierdzenia subskrypcji newslettera przez Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Usługa „Zapytaj o Produkt” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania do Sprzedającego poprzez formularz udostępniony przez Sprzedającego na stronie www Apteki internetowej zapytania dot. szczegółowych informacji o Towarze, właściwościach Towaru, czy też doborze właściwego Towaru dla Użytkownika podając przy tym adres e-mail. Sprzedający odpowiada wysyłając informację na wskazany przez Użytkownika e-mail, najpóźniej w ciągu 1-5 dni od przesłania zapytania przez Użytkownika.
 5. Usługa „Powiadom znajomego” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania wiadomości o Towarze prezentowanym w Aptece internetowej do wybranej przez Użytkownika osoby. W tym celu Użytkownik w formularzu udostępnionym na stronie www Apteki internetowej wskazuje swój adres e-mail oraz adres e-mail osoby, którą chce powiadomić o Towarze Na wskazany przez Użytkownika adres e-mail osoba ta otrzymuje link do strony www Towaru w Aptece internetowej polecanego przez Użytkownika wraz z informacją o adresie e-mail Użytkownika.
 6. Usługa „Powiadom o zmianie ceny” polega na umożliwieniu Użytkownikowi zainteresowanemu danym Towarem otrzymywania informacji o każdorazowej zmianie Ceny wybranego przez niego Towaru. W tym celu Użytkownik, poprzez formularz udostępniony na stronie www Apteki internetowej wskazuje adres-email, na który chce otrzymywać wiadomość dot. zmiany Ceny wybranego Towaru. Każdorazowo w przypadku zmiany Ceny, Użytkownik otrzymuje od Sprzedającego wiadomość na wskazany przez siebie adres e-mail.
 7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczeń następujących treści:
  1. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
  2. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich. 
 8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.
 9. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 10. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Apteki internetowej,  
  2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,
  4. Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,
  5. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą. a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 11. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Powinien w takim przypadku aktywować odpowiednie pole dostępne po zalogowaniu się na Konto Zamawiającego, o ile ma takie na stronie Apteki internetowej, bądź kliknąć w link dot. rezygnacji widniejący w każdym przesyłanym newsletterze, bądź też skontaktować się ze Sprzedającym.
 12. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z usługi „Zapytaj o Produkt”, „Poleć znajomemu” oraz „Powiadom o zmianie ceny”. Rezygnacja ta polega na zaprzestaniu korzystania z danej usługi i nie wysyłaniu wiadomości z wykorzystaniem strony www Apteki internetowej.
 13. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczna przez sprzedającego. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej Login Użytkownika i krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy Sprzedającego lub pisemnie na adres Sprzedającego.
 14. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

IV. FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

 1. W Aptece internetowej możliwe są następujące formy płatności:
  1. przedpłata na konto Sprzedającego, poprzez płatność tradycyjnym przelewem lub poprzez zewnętrzny system płatności elektronicznych Przelewy24, obsługiwany przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Kanclerska 15 (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Zamawiającemu przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz po otrzymaniu z systemu Przelewy24 informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
  2. płatność za pobraniem przy odbiorze Zamówienia od kuriera, listonosza lub z Miejsca odbioru (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Zamawiającemu przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji).
 2. Należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta: 13 1240 4588 1111 0010 3965 7438.
 3. Przy płatności tradycyjnym przelewem, Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia z Apteki internetowej otrzymanego w e-mailu potwierdzającym Zamówienie. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie, może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia.
 4. Zamawiający proszony jest o uregulowanie należności za Zamówienie w terminie 10 dni od otrzymania od Sprzedającego wiadomości z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 5. Zamówienia na kwotę powyżej 250 złotych wysyłane są przesyłką kurierską na koszt Sprzedającego.
 6. Zamówienia nieopłacone w ciągu 10 dni kalendarzowych od złożenia Zamówienia w Aptece internetowej zostają anulowane.
 7. Zamówienia dokonane w Aptece internetowej wysyłane są na adres wskazany przez Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, InPost lub Poczty Polskiej. Możliwy jest także odbiór osobisty Zamówienia z Miejsca odbioru, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedającym.
 8. Koszty dostawy podawane każdorazowo przy wyborze metody dostawy przez Zamawiającego podczas dokonywania przez niego Zamówienia. Całkowity koszt dostawy Towarów (tj. Cena Towarów wraz z kosztami wybranej metody dostawy Zamówienia oraz ewentualnymi kosztami jakie Zamawiający musi ponieść, a których poniesienie zaakceptował) widoczne są dla Zamawiającego w panelu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia oraz w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia.
 9. Koszty dostawy Towarów wynoszą odpowiednio:
  Wartość zamówienia Spedytor Koszt dostawy
  0 - 50zł Paczkomaty InPost 9,90 zł
  Poczta Polska 11,90 zł
  Kurier DPD 15,90 zł
  51 – 100 zł Paczkomaty InPost 9,90 zł
  Poczta Polska 10,90 zł
  Kurier DPD
  101 – 250 zł Paczkomaty InPost 5,90 zł
  Poczta Polska 8,90 zł
  Kurier DPD
  powyżej 250 zł Paczkomaty InPost Przesyłka darmowa !!!
  Poczta Polska
  Kurier DPD
  UWAGA! Bez względu na wartość zamówienia Dopłata za pobranie 3,00 zł
  Odbiór osobisty 0,00 zł

  W przypadku wybory odbioru Zamówienia z Miejsca odbioru Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z dostawą jego Zamówienia.

 10. W przypadku zamówienia większej ilości Towarów, koszty dostawy wskazane w ust. 9. powyżej mogą ulec zwiększeniu, jednak całkowity koszt dostawy Zamówienia (tj. Cena Towarów wraz z kosztami dostawy Zamówienia) zostaną w takim przypadku uzgodnione z Zamawiającym.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami wysyłki, w tym także przesyłki zwrotnej, zgodnymi z cenami wskazanymi w ust. 9. powyżej, w przypadku nieodebrania przesyłki ze zrealizowanym Zamówieniem lub podania błędnego adresu w Zamówieniu. Jednakże, jeśli Zamawiający jest Konsumentem, postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w sytuacji zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez Konsumenta lub za które Konsument nie ponosi odpowiedzialności.
 12. W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z płatności w terminie, o którym mowa w ust. 4. powyżej, Sprzedający wyznacza Zamawiającemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Zamawiającego na adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Zamawiającemu drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

V. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

 1. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży uwarunkowane wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu do doręczeń, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail), zaznaczeniem wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłaniem tak wypełnionego Zamówienia z panelu zamówień na stronie www Apteki internetowej, a także wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie Umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się z Regulaminem Apteki internetowej.
 2. Zamawiający może, ale nie musi, zarejestrować się poprzez stronę www Apteki internetowej i utworzyć Konto Zamawiającego. Konto Zamawiającego umożliwia Zamawiającemu nie podawanie każdorazowo danych osobowych wskazanych w ust. 1. powyżej przy kolejnych Zamówieniach. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Loginem jest wskazany przez Zamawiającego adres e-mail. Login i Hasło mają charakter poufny. Hasło nie jest znane Sprzedającemu. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności, a także proszony jest każdorazowo o aktualizację swoich danych podanych przy rejestracji, w przypadku ich zmiany. Bez utworzenia Konta Zamawiającego Zamawiający dokonuje Zamówień w Aptece internetowej jako gość.
 3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji Konta Zamawiającego. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Zamawiającego, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Zamawiającego i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.
 4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Aptece internetowej. Konto Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont Zamawiających innych Zamawiających oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.
 5. W celu złożenia Zamówienia w Aptece internetowej Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
  1. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego Towaru parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Towaru, a następnie kliknięcie przycisku „Do koszyka”,
  2. następnie po wyborze wszystkich zamawianych Towarów przejście do zakładki KOSZYK i wybór sposobu dostawy i płatności oraz kliknięcie „Do kasy”;
  3. zalogowanie się na Konto Zamawiającego, albo utworzenie Konta Zamawiającego podanie swoich danych osobowych, o ile Zamawiający jeszcze takiego konta w Aptece internetowej nie ma, wybór dokumentu sprzedaży, oraz wpisanie ewentualnych uwag lub komentarzy skierowanych do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole, potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem, a następnie kliknięcie przycisku „Dalej”,
  4. po weryfikacji danych i informacji wprowadzonych przez Zamawiającego w celu złożenia Zamówienia i ich ewentualnej modyfikacji, jeśli wystąpiła jakaś pomyłka, kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 6. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedającemu przez Zamawiającego oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia, Zamawiający otrzymuje na podany w formularzu Zamówienia adres e-mail potwierdzenie jego złożenia. Następnie, po potwierdzeniu złożenia Zamówienia, Sprzedający przesyła na podany przez Zamawiającego w formularzu Zamówienia adres e-mail informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty złożonej przez Zamawiającego i z chwilą jego otrzymania przez Zamawiającego zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. 
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego. Sprzedający może zrezygnować z procedury potwierdzania Zamówienia w przypadku realizacji kolejnych Zamówień Zamawiającego.             
 8. Składając Zamówienie Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.
 9. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu strony www Apteki internetowej są przechowywane przez system informatyczny Apteki internetowej przez okres posiadania przez Zamawiającego Konta Zamawiającego, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę www Apteki internetowej przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.
 10. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych stronach Towarów w Aptece internetowej.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

 1. Dokonywanie Zamówień w Aptece internetowej jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Apteka internetowa realizuje Zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.
 4. Zamówione Towary wysyłane są w terminie 1 dnia, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, jednak nie później niż w terminie 30 dni, liczonych po zaksięgowaniu należnej zapłaty za Zamówienie na koncie w przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego, lub potwierdzeniu przyjęcia przez Sprzedającego Zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. poniżej.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy:
  1. formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;
  2. Zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego;
  3. Towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie RP po złożeniu Zamówienia przez Zamawiającego,
  4. istnieje podejrzenie, że leki zawierające substancje odurzające zaliczane do grupy III-N, prekursory grupy I-R i inne leki mogące wywołać poważne działanie niepożądane (w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. 2005, Nr 179. poz. 1485 z późn. zm.), mogą być nadużywane lub wprowadzane do nielegalnego obrotu poza aptecznego,
  5. zrealizowanie Zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Sprzedającego przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze. 
 6. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania zapasów Towarów w magazynie Sprzedającego, dlatego w przypadku braku Towaru w magazynie, Zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, i ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie realizacji Zamówienia, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.
 7. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towarów i do zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny wraz z kosztami dostawy Zamówienia.
 8. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towarów, do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 9. Na każde zrealizowane Zamówienie wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, o ile Zamawiający wyraził takie życzenie otrzymania faktury i wskazał w treści Zamówienia NIP lub w przypadku osoby fizycznej - PESEL. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.
 10. Przy dostawie Zamówienia przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie kurierowi odbioru zamówionych Towarów.  Jest to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 1. Zgodnie z art. 27. Ustawy, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego ( MMS Progress sp. z o.o. os. 2 Pułku Lotniczego 1/3, 31-867 Kraków, e-mail: kontakt@apteka-zdrowie.eu) o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Zamawiający skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Zamawiającemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 3. Zamawiający będący Konsumentem, może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu będącemu Konsumentem prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Zamawiającemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Zwracane Towary Zamawiający proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: MMS Progress Sp. z o.o. os. 2 Pułku Lotniczego 1/3, 31-867 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Zamawiający będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
 7. Zamawiający będący Konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
 8. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

VII. REKLAMACJE:

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: kontakt@apteka-zdrowie.eu lub pisemnie na adres Sprzedającego: MMS Progress Sp. z o.o. os. 2 Pułku Lotniczego 1/3, 31-867 Kraków.
 3. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wadę Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub faktury VAT).
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
 5. W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Zamawiający może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. Zamawiający zwrócić się o interwencję do neutralnej strony: Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, czy też Państwowej Inspekcji Handlowej o przeprowadzenia mediacji mającej na celu zakończenie sporu Konsumenta ze Sprzedającym, bądź też poprzez zapis do Polubownego Sądu Konsumenckiego funkcjonującego przy Państwowej Inspekcji Handlowej. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy rzecznika, sądu polubownego, czy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych tych urzędów oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
 6. Jednocześnie, zgodnie z §3. pkt. 8. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. 2008, Nr 60, poz. 373), Sprzedający informuje, że Zamawiający ma możliwości odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty dostawy produktu leczniczego. Zgodnie z postanowieniami art. 96 ust. 6. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 208, Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane wyłącznie z powodu wady jakościowej lub ich niewłaściwego wydania.

IX. DANE OSOBOWE:

 1. Zamawiający dokonując zamówienia w Aptece internetowej proszony jest o zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Sprzedającego jego danych osobowych dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży i realizacji dostawy Zamówienia, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 2. Sprzedający gromadzi i przetwarza dane osobowe Zamawiających zgodnie z obowiązkiem wynikającym z §2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. 2008, Nr 60, poz. 373). Każdy z Zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży oraz realizacji dostawy Zamówienia.
 3. Użytkownik strony www Apteki internetowej wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli Użytkownik strony nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy.
 2. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie www Apteki internetowej, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Apteki internetowej i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania z Apteki internetowej w każdym czasie.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www Apteki internetowej.
 4. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

Kategorie

Dodaj stronę do ulubionych

Nasze apteki

Zamów i odbierz osobiście!

os. II Pułku Lotniczego 1/3
os. Hutnicze 3
os. Na Skarpie 20
os. Na Stoku 1 F
os. Na Wzgórzach 31
os. Piastów 40
os. Złotej Jesieni 3

Apteka Michałowice
ul. Krakowska 209

Apteka Myślenice
ul. Słoneczna 2 D

Apteka Zabierzów
ul. Krakowska 232

Masz pytanie?

Zapytaj naszego
farmaceutę!

Zadaj pytanie

Legalna e-apteka

Ważne informacje dla pacjentów
Rzetelna firma
+48 12 384 84 51